Strona Główna Mapa strony Kontakt Administracja
     
   
Polityka prywatności RODO

 

Informacje dotyczące polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych - RODO przez firmy Zakład Galanterii Drzewnej oraz PPH Duda Plus S.C.

Zakład Galanterii Drzewnej z siedzibą w Bieczu, zwanym dalej, „Administratorem”, którego dane kontaktowe zostały wskazane w fakturze VAT jest administratorem Twoich danych osobowych. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako odbiorcy towarów zamówionych u Administratora, to jest imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego (w przypadku dokonywania rozliczeń przelewami bankowymi), ewentualnie firma , adres prowadzonej działalności, NIP, Regon w celu: (a)  realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO). (b) realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c RODO). (c) ustosunkowania się         i udzielenia odpowiedzi na Twoja korespondencję, w tym mailową, jak również, w celu jej archiwizacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (d) zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi rozstrzeniami lub na potrzeby, dochodzenia roszczeń będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu, przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych) oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy  licząc od końca roku w którym wszelkie roszczenia uległy przedawnieniu. Dodatkowy okres 12 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych                    w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych. Twoja korespondencja będzie przechowywana przez okres wskazany powyżej, a następnie zostanie zarchiwizowana. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Podanie przez Ciebie danych osobowych; (a) jest dobrowolne , jednakże w celu realizacji umowy, ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na korespondencję, jak również w celu  realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora jest niezbędne; (b) jest wymogiem ustawowych w zakresie realizacji przez Administratora celu rozliczeń księgowych i podatkowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy. Przysługuje Tobie prawo do;                      (a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (b) sprostowania (poprawiania)swoich danych; (c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (e) przenoszenia danych; (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych . Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora w tym podmioty przetwarzające np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy transportowe, kurierskie, świadczące usługi pocztowe. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 

P.P.H Duda Plus Kazimierz Duda, Artur Duda, Szymon Duda S.C. z siedzibą w Bieczu, zwanym dalej, „Administratorem”, którego dane kontaktowe zostały wskazane w fakturze VAT jest administratorem Twoich danych osobowych. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako odbiorcy towarów zamówionych u Administratora, to jest imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego (w przypadku dokonywania rozliczeń przelewami bankowymi), ewentualnie firma , adres prowadzonej działalności, NIP, Regon w celu: (a)  realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO). (b) realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c RODO). (c) ustosunkowania się  i udzielenia odpowiedzi na Twoja korespondencję, w tym mailową, jak również, w celu jej archiwizacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (d) zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi rozstrzeniami lub na potrzeby, dochodzenia roszczeń będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu, przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych) oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy  licząc od końca roku w którym wszelkie roszczenia uległy przedawnieniu. Dodatkowy okres 12 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych. Twoja korespondencja będzie przechowywana przez okres wskazany powyżej, a następnie zostanie zarchiwizowana. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Podanie przez Ciebie danych osobowych; (a) jest dobrowolne , jednakże w celu realizacji umowy, ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na korespondencję, jak również w celu  realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora jest niezbędne; (b) jest wymogiem ustawowych w zakresie realizacji przez Administratora celu rozliczeń księgowych i podatkowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy. Przysługuje Tobie prawo do;                      (a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (b) sprostowania (poprawiania)swoich danych; (c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (e) przenoszenia danych; (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych . Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora w tym podmioty przetwarzające np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy transportowe, kurierskie, świadczące usługi pocztowe. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. 

Polityka prywatności

Niniejsza  polityka  prywatności  została  przyjęta  w  związku  z  wejściem  w  życie rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.    w  sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

1.      Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:

1)           My, Zakład Galanterii Drzewnej Kazimierz Duda administrator Zakład Galanterii Drzewnej Kazimierz Duda z siedzibą w 38-340 Biecz. ul. Grunwaldzka 30,  zarejestrowany w CEIDG, numer NIP 6850003229, REGON 370173254.

2)           Pan, Pani, Państwo –osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Zakład Galanterii Drzewnej Kazimierz Duda.

2.      Kim jest administrator danych?

Administrator   danych   to osoba  ustalająca  cele  i sposoby   przetwarzania   danych   osobowych. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest Zakład Galanterii Drzewnej z siedzibą w Bieczu.

3.      Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe: naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi (w  tym:  klientów, dostawców itd.), osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów  (w  tym:  przedstawicieli  handlowych,  osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizacje wspólnych projektów, kierowców kurierów, pracowników poczty itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencję, osób uzyskujących możliwość wejścia na teren naszego zakładu, a także osób  zainteresowanych  zatrudnieniem u  nas.  Zakres  przetwarzanych  danych  każdorazowo  jest adekwatny do celów przetwarzania.

4.      W jakich celach przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

1)           wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu  o  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO).  W  takim  wypadku  dane  przetwarzane są przez  okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających zeń praw i obowiązków.

2)           wykonanie ciążących  na  nas  obowiązków  prawnych,  w  szczególności  w  zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów                      o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy  itd. (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO).         Czas  przetwarzania  danych  determinowany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.

3)           Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –polegającego na:

a)           prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług

b)           tworzeniu zestawień, analiz i statystyk–co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.

c)            ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami

d)           prowadzeniu  korespondencji  za  pomocą wszelkich  znanych  technologii,               w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).

               e)           nawiązywaniu kontaktu telefonicznego.

f)            inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych.

g)           prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych,

h)           prowadzeniu   monitoringu wizyjnego   naszego zakładu – w  zakresie  niezbędnym  dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na jego terenie oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę.

W  przypadkach  wymienionych  w  pkt. 3 -dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane. W szczególności: (i) działania marketingowe prowadzone będą do czasu zgłoszenia przez Państwa stosownego sprzeciwu, zaś (i) zapis              z monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

4)           niekiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w oparciu       o stosowną zgodę –wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy                                i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda  stanowi  w  szczególności  podstawę przetwarzania  danych  gromadzonych  na potrzeby postępowań rekrutacyjnych (zawartych w CV itd.).

W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego        w treści zgody, (i) macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na   zgodność  z  prawem  przetwarzania  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej cofnięciem.

5.      Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie  macie  Państwo  obowiązku  udostępniania  nam  swoich  danych  osobowych.  Tym  niemniej, odmowa może spowodować niemożliwość zawarcia  lub  wykonania  zawartej                z  nami  umowy  lub realizacji przez nas innych czynności (np. przesłania korespondencji, uzyskania wstępu na teren zakładu, uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym itd.).

 

6.      Czy  dane  mogą  być  przetwarzane  w  procesach  obejmujących    zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?

Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia                  w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych –zapewnimy ich zgodność z właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

7.      Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani  lub  uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

1)           podmioty przetwarzające, w tym:

a)           osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,            a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,

b)           podwykonawcy uczestnicząc w realizacji zaciągniętych względem Państwa zobowiązań,

c)            osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy  płatności,  kurierzy  lub  przewoźnicy,    agencje    reklamowe,    rzeczoznawcy uczestniczący         w procedurach reklamacji),

d)           osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np.  w  zakresie  pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej.

2)           inni administratorzy, w tym:

a)           organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,

b)           podmioty powiązane z nami,

c)            inne  podmioty – w  przypadkach,  gdy  charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych. Może to dotyczyć zwłaszcza: agencji reklamowych, agencji uczestniczących     w organizacji  konkursów lub  wydarzeń  promocyjnych, banków,  kurierów  i  przewoźników, a  także podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze spraw rachunkowych, podatkowych lub prawnych,

d)           nabywcy  wierzytelności  względem  Państwa – w  przypadku,  gdy  zdecydujemy  się  na dokonanie  zbycia takich wierzytelności,                     w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

8.      Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar  Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przewidujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, Państwa dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

9.      Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Możecie Państwo wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:

1)           dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),

2)           sprostowanie (poprawienie) danych,

3)           ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),

4)           usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),

5)           przeniesienie danych do innego administratora.

Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 13 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

10.   Prawo sprzeciwu

 Niezależnie  od  powyższego,  jesteście  Państwo  uprawnieni  do  wniesienia  sprzeciwu  względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

1)           jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu –niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

2)           jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju –zaprzestaniemy  takiego przetwarzania, chyba że wykażemy:

a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw                 i wolności lub też

b) istnienie podstawy do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony roszczeń.

 

Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 13 poniżej.

11.   Skarga do organu nadzorczego.

W  przypadku,  gdy  uznacie  Państwo  że  przetwarzanie  danych,  które  Państwa  dotyczy,  narusza obowiązujące przepisy - macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

12.   Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie  każdorazowo  dostępna  przez  cały  czas  na  naszej  stronie  internetowej  pod  adresem: www.dudabiecz.pl

 

13.   Jak można się z nami skontaktować?

W  razie  jakichkolwiek  pytań  dotyczących  sposobu  wykorzystania  przez  nas  Państwa  danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

Zakład Galanterii Drzewnej Kazimierz Duda

38-340 Biecz ul. Tumidajskiego 10 -z dopiskiem: „ochrona danych osobowych” 

tel. 609 659 166; e-mail: duda@dudabiecz.com.pl

 

 

 

 

Strona Główna / O firmie / Nasza Oferta / Galeria / Kontakt
Zakład Galanterii Drzewnej, Duda, Oprawy narzedzi budowlanych, Oprawy szczotek, Ławkowce, Tapetówki, Trzonki BTV, Trzonki kaloryferowe, Trzonki płaskie, Trzonki toczone, Biecz, producent galanterii drzewnej Biecz, elementy drewniane Projektowanie stron www - iPolska.com.pl